Раздели в теста

Разгледай в повече детайли информацията, която ще получиш след като попълниш твоя Аристон тест за кариерно развитие.

ARISTON тест: Кариерно ориентиране - професионално консултиране

Тестът ARISTON е експертна система за професионално консултиране, използваща усъвършенствани правила, алгоритми и математически модели, за да идентифицира занятието/професията, която отговаря на Вашата личност. Когато говорим за “експертна система”, се има предвид съвременен софтуер и специализирани познания относно типовете личности, специалните дарби и способности и съответната работна среда. Софтуерът изготвя отчет автоматично, след подробни анализи на отговорите, които давате онлайн.

Знанията, съдържащи се в експертната база данни, са класифицирани по възраст, пол, националност, академични отдели, професии и специализации и се основават на обширни анализи на хиляди професионалисти и млади хора. С други думи, тестът е проверен и валидиран на много голяма извадка от реални случаи. Резултатите от изготвения доклад могат да бъдат използвани за подпомагане на задачи, свързани с личностния анализ, професионалното консултиране и управлението на човешките ресурси. 

Този тест се основава на най-съвременната теория за тестване на когнитивните способности, използвайки пространственото и схематичното разсъждение, отвъд теорията на Cattell-Horn-Carroll за когнитивните способности и Wechsler скалите, които се развиват около традиционния подход, който включва езикови и математически способности. Тестът идентифицира онези сфери на мислене, при които субектът изглежда има трудности в ученето, проблеми при усвояването на нова информация отвъд предишния опит и разсъждения. Оценявайки способността за бързо разбиране и усвояване на нова информация, можем да предскажем колко отзивчив към образованието и обучението ще бъде човекът. Тестът е независим от постиженията и може да се използва за индикация на интелектуален потенциал.

1. Идентифицира скритите таланти, професионалните склонности, дарби, способности и особености на личността.

2. Проверява дали личността може да се справи с изискванията на конкретна работна среда или специализации, които изискват университетско образование.

3.Проверява и потвърждава практикуваната професия и степента, до която тя е съвместима с личността на индивида.

4. Идентифицира алтернативни професионални интереси и професионални области, които са напълно съвместими с личността.

5. Подпомага задачите, свързани с набирането, прехвърлянето и повишаването, областта на специализация, настаняването в отдели, професионалното и кариерното консултиране и общото управление на човешките ресурси.

RIASEC скала - Джон Холанд

Твърдението, че хората търсят работна среда, която е в съответствие с тях, се счита за аксиома. По подобен начин работната среда набира, задържа и стимулира отделни лица, които са в съответствие с нея. Всеобщо признатата типология на Холанд относно професия – среда използва специална класификация на личностите, за да опише и обясни различията и приликите на индивида, както и класификация на работната среда, за да опише и обясни различията и приликите между професиите. Този тест прилага теорията на Холанд изцяло, като използва всички възможни комбинации от шестте типа (Реалистичен, Изследователски, Артистичен, Социален, Предприемачески, Конвенционален), а не само тези 2 или 3 с най-висок резултат, какъвто е случаят с повечето приложения, също определя количествено степента на съответствие между личността и специфичните академични отдели и професии.

Самочувствие, самооценка

Според съвременната теория за самооценката най-големият проблем, който възниква днес, се отнася до трудността на индивида да оцени правилно своите способности, както и своята среда като цяло. В много случаи човекът е безразличен към нивото на своята интелигентност, към начина, по който го оценяват другите хора и т.н.

Самочувствието/самооценката на индивида не се развива непременно в резултат на личния му опит; то може да произтича от оценката и отношението на другите към него. Самочувствието/самооценката не винаги съвпада с реалната важност на човека. В много случаи хората с много способности и добродетели притежават ниско самочувствие, докато от друга страна, други хора с ограничен потенциал развиват висока самооценка.

Изследванията са установили, че хората с високо самочувствие/самооценка приемат себе си, което е съществено предварително условие за постигане на емоционална стабилност. Те развиват здрави междуличностни отношения и обикновено предприемат активна роля в общността, към която принадлежат. Те се приспособяват нормално, без да бъдат възпрепятствани от непреодолими проблеми и те притежават емоционална стабилност. Те са по-щастливи от тези с по-ниско самочувствие и притежават по-силни стратегии за справяне и устояване – и също преодоляване – стресиращи ситуации в тяхната околна среда. Те разглеждат живота положително и с висока самоувереност и не могат лесно да се поддадат на външен натиск да отстъпят. Освен това, хората с високо самочувствие са непоколебими в своите предпочитания, а реалистичното им самочувствие е в съответствие с идеалистичната им същност, ситуация, която ги предпазва от вътрешни конфликти, както и от чувство за вина.

Този тест изследва самочувствието/самооценката на индивида и впечатлението, което другите имат за него, както и степента, до която те влияят върху него, така че да го накара да се чувства комфортно със себе си. Нещо повече, изследва отношението на индивида към обществото и семейството, както и начина, по който индивидът оценява личния си опит.

Локус на контрол

Теорията за Локус на контрол се отнася до потенциала на индивида да контролира себе си и средата си, както и неговите убеждения относно факторите, които определят напредъка и успеха в живота. Човек с ориентация към вътрешен локус на контрол има склонност да вярва, че много неща зависят от неговите собствени действия и отношението е обикновено оптимистично и предполага, че той може да преодолее повечето от пречките, които среща. Човек с ориентация към външен локус на контрол има склонност да вярва, че не е способен да влияе на средата си, а също и да се контролира до точката, която желае, тъй като повечето неща зависят от фактори, които той не може да контролира; той често е песимист. Този тест измерва вътрешния и външния локус на контрол на индивида.

Мотивация за работа

Процесът на избор на професия и на второ ниво процесът на избор на конкретна работна среда е тясно свързан с определени работни мотиви и принципи. Този тест изследва факторите, които влияят на индивида при избора на професионален път, включително: 1) признание за извършената работа, 2) самостоятелност на работното място, 3) перспективи за повишение, 4) упражняване на влияние и авторитет, 5) сигурност, стабилност и комфорт , 6) финансови възнаграждения, 7) установени ценности и традиции.

Тези характеристики съставляват движещата сила в целия процес на избиране на конкретна работна среда, но също така влияят и насърчават по каталитичен начин работата на индивида. Следователно, като осъзнае мотивите си за работа, човек може безопасно да избере най-подходящата специализация и по този начин да предложи висококачествени професионални услуги в полза на всички.

Способности - дарби

Повечето професии и работни среди изискват някои основни способности, включително числени, езикови, механични и способности за разсъждение. Тези способности попадат в категорията на тестовете за измерване на нивото на когнитивно-умственото развитие на индивида и разкриват знанието, което човекът е придобил досега при всяко от тези области на мисълта. Резултатите от тези тестове се оказват изключително полезни за откриване на силните и слабите страни както на учениците, така и на работниците, както и за предвиждане на професионалния път и напредък.

Мозъчни полукълба

Общоприето е, че човешкият мозък се състои от две полукълба, всяко от които е специализирано в специфични функции и услуги, използвайки собствени сензори и информационни процесори. Оказва се, че всяко полукълбо предпочита да се занимава с определени дейности и мозъчни функции, като извършва най-доброто, което може. Този тест е насочен към измерване на Вашата “латералност”, т.е. степента, до която едното полукълбо е развито в сравнение с другото, Вашите предпочитания, но най-важното – начина, по който мозъкът Ви се учи.

Стилове на учене

Човек научава и придобива знания или умения чрез действие, учене, образование, опит, обучение и като цяло, чрез обработка на данни и информация, избрани от неговите основни сетива (зрение, мирис, вкус, допир и слух). Затруднение при ученето, независимо от неговата причина или природа, не е показател за интелигентност под нормалното, а по-скоро за учебна среда, която не е подходяща за изследваното лице. Това означава, че човек трябва да бъде компенсиран, подпомогнат със специално обучение и учебна среда, която е в съответствие с неговите личностни черти. Целта на този тест е да открие как човек се учи най-добре, т.е. начините, при които човек получава максимални знания или умения. Тези начини са: а) слухови, използване на звука, б) визуални, използване на зрението, в) езикови, използване на писменото слово, г) кинестетични, използване на движение, докосване, д) междуличностни, използване на междуличностни отношения, и е) вътрешноличностни показват предпочитание да учат сами и да мислят самостоятелно.

Способности за учене / затруднения

Академичната (учебната) среда често е средата, в която затрудненията при учене на човек първо стават очевидни. Обикновено забелязваме проблеми в една или повече от следните основни области: математика, език, когнитивно развитие, краткосрочна и дългосрочна памет, внимание, концентрация, организация и фини двигателни умения, където затруднението е известно и като диспраксия или кинестетичен проблем. Най-общо казано, човек с трудности в обучението се сблъсква с проблеми при: а) откриване, б) събиране, в) организиране, г) обработка и д) действие по вербална или невербална информация.

Този тест се основава на най-съвременна теория за тестване на когнитивните способности, използвайки пространственото и схематичното разсъждение, отвъд теорията на Cattell-Horn-Carroll за когнитивните способности и Wechsler скалите, които се развиват около традиционния подход, който включва езикови и математически способности. Тестът идентифицира онези сфери на мислене, при които човека изглежда има затруднения в ученето, проблеми при усвояването на нова информация отвъд предишния опит и разсъждения. Оценявайки способността за бързо разбиране и усвояване на нова информация, можем да предскажем колко отзивчив към образованието и обучението ще бъде човека. Тестът е независим от постиженията и може да се използва за индикация на интелектуален потенциал.